Úkoly speciálních sil - Specwar.info 

Definice úkolů speciálních sil

Přímé akce (DA - Direct Action)

Přímé akce jsou údery a jiná ofenzivní činnost krátkého trvání a malého rozsahu prováděné jako speciální operace v nepřátelském, popřeném nebo politicky citlivém prostředí. Upotřebují specializované vojenské schopnosti za účelem obsadit, získat, poškodit nebo zničit určené cíle. Přímé akce se odlišují od konvenčních ofenzivních akcí ve stupni fyzického a politického nebezpečí, operačních technikách a míře náročnosti a preciznosti užití sil za účelem dosáhnutí specifických požadavků. Přímé akce se dále dělí na:

 • Nájezdy, léčky, přímé údery. Jde o operace určené k dosažení zvláštních cílů, které jsou přesně stanoveny a jejichž výsledky jsou často citlivé na čas. Někdy mohou být za hranicí, ve které jsou složky konvenční síly schopny efektivního působení. Takovéto operace obvykle zahrnují útoky na kritické cíle, zajmutí určených osob nebo materiálu; nebo uchvácení, destrukci či neutralizaci protivníkova vybavení a jeho schopností.
 • Útoky z odstupu. Jedná se o útoky pomocí zbraňových systémů. Mohou být provedeny vzdušnými, námořními nebo pozemními platformami a jednotkami. Pokud mohou být dané cíle spolehlivě zničeny bez toho, aby bylo potřeba přímo do místa nasadit bojové síly, může se tento způsob útoku provést jako samostatná akce.
 • Řízení útoku v místě cíle. Tyto operace zahrnují označení cíle a přesné popsání jeho polohy pomocí systému globální navigace, označovacích laserů, světelných signálů příp. pomocí jiných způsobů, kterými navedou letecké síly na místo určení.
 • Záchranné operace. Operace prováděné za účelem vypátrat, lokalizovat a zachránit či získat zpět osoby, citlivé vybavení nebo předměty ohrožující národní bezpečnost. Záchranné operace jsou charakteristické pečlivým naplánováním, nácvikem a detailní zpravodajskou analýzou. V takovýchto operacích se upotřebují nekonvenční taktiky a techniky, tajný průzkum, eventuálně pomoc místního obyvatelstva. Ve velké míře se používají pozemní bojové složky.
 • Precizní destrukční činnost. Sem patří operace, ve kterých musí být minimalizovány vedlejší škody. Proto se zde používají velmi kvalitní zbraně a časované detonátory s přesným množstvím výbušnin, které se umísťují na pečlivě určené místo.
 • Operace proti nepříteli na hladině. Jedná se o operace vedené proti protivníkovým námořním objektům, včetně bojovníků, které se vyskytují na hladině. Mimo jiné sem patří operace s cílem obsadit plavidlo, prozkoumat ho a zmocnit se zájmových informací.
US Army Special Forces v Bagdádu
US Army Special Forces v Bagdádu během nočního nájezdu na povstalce, 30. září 2007. (Zdroj: News.SOC.mil.)

Výpomoc s bezpečností v cizině (FID - Foreign Internal Defense)

Tyto operace zahrnují účast civilních a vojenských agentur vlády v jakýchkoliv akcích prováděných jinou vládou nebo dalšími ustanovenými organizacemi. Jejich posláním je osvobodit a chránit její společnost od podvracení, bezpráví a vzpour. Provádět mise FID jsou způsobilé jak konvenční jednotky, tak jednotky speciálních operačních sil. Hlavní rolí a zároveň úkolem speciálních sil v těchto mezivládních činnostech je zhodnotit, vycvičit a dávat rady vojenským a paravojenským silám hostitelské země, což vyžaduje jejich jedinečné schopnosti. Cílem je umožnit těmto silám udržovat vnitřní stabilitu svého státu, potírat povstalce a násilí a eliminovat na příčiny nestability. Úspěšné mise FID zpravidla posilují politický vliv země, která pomoc poskytuje(!). Činnosti FID zahrnují následující:

 • Vojenská výpomoc hostitelské zemi. Tyto operace spočívají ve výcviku jednotlivců a jednotek v taktickém uplatnění, spojování pozemních, vzdušných a námořních dovedností, poskytování rad a odborné pomoci vojenským předákům, a výcviku v taktice, technikách a postupech vyžadovaných ke vnitřní ochraně hostitelské země.
 • Bezpečnost obyvatelstva. Tyto operace posilují bezpečí obyvatel tím, že je poskytován dozor nad taktickými operacemi vedenými vojenskými jednotkami hostitelské země. Cílem takovýchto operací je zneškodnění a zničení povstalecké hrozby, oddělení povstalců od civilního obyvatelstva a vlastní ochrana obyvatelstva. Jednotky speciálních sil mohou také trénovat domorodé vládní síly k protiteroristické činnosti.
Příslušník amerických speciálních sil dává instruktáž malským vojákům na jejich základně Tombouctou.
Příslušník amerických speciálních sil dává instruktáž malským vojákům na jejich základně v Tombouctou, 4. září 2007. (Zdroj: OnAfrica.maneno.org, Photo Army.mil.)

Speciální průzkum (SR - Special Reconnaissance)

Jedná se o průzkumnou a pozorovací činnost, která je vedena jako speciální operace v nepřátelském, popřeném, nebo politicky citlivém prostředí. Jejím cílem je shromažďovat a ověřovat informace strategického či operačního významu využívajíce vojenských schopností, se kterými se v konvenčních silách běžně nesetkáme. Díky těmto akcím se velitelům dostává pomocných údajů a rovněž jsou dodány informace užitečné pro další konvenční průzkumné a pozorovací akce. I přes dnešní dokonalé snímače s dalekým dosahem mohou být některé informace obstarány pouze vizuálním pozorováním nebo jinými shromažďovacími metodami v cílové oblasti. Vysoce rozvinuté schopnosti speciálních sil při pronikání do popřených a nepřátelských oblastí, celosvětová komunikace a specializované letouny a snímače umožňují speciální průzkum proti cílům nepřístupným pro ostatní síly či složky. Činnosti uvnitř speciálního průzkumu zahrnují následující:

 • Enviromentální průzkum. Operace vedené za účelem podání zprávy o hydromorfní, geologické a meteorologické situaci v oblasti.
 • Ozbrojený průzkum. Operace zahrnující lokalizování a napadení potencionálního cíle, například protivníkova materiálu, personálu a vybavení, v rámcově stanovených oblastech nebo podél určené linie kontroly (Line of Control - LOC). Ozbrojený průzkum není veden kvůli napadení již známých a dříve identifikovaných cílů.
 • Vyhodnocování cíle a nebezpečí. Operace, jejichž posláním je detekovat, identifikovat, lokalizovat a posoudit cíl, aby bylo zvoleno co možná nejúčinnější zapojení zbraní. Tento typ operací může zahrnovat zhodnocování vedlejšího dopadu úderu nebo útoku po stránce chemické, biologické, radiologické, nukleární či průmyslově toxické.
 • Průzkum po úderu. Operace podnikané za účelem sbírání materiálů, které se užívají k vyhodnocení účinků úderu.
Kolumbijské speciální síly.
Kolumbijské speciální síly. (Zdroj: neznámý.)

Nekonvenční válčení (UW - Unconventional Warfare)

Operace zahrnující široké spektrum vojenských a paravojenských činností, jak krátkého, tak dlouhého trvání.

 • Partyzánské válčení.
 • Podvracení. Cílem těchto operací je podrývat vojenskou, ekonomickou, psychologickou a politickou sílu a morálku režimu či národa. Z tajné povahy tohoto rozvracení plyne, že značnou část činnosti provádějí složky podsvětí.
 • Sabotáže.
 • Zpravodajská činnost.
 • Nekonvenční asistovaná záchrana. Během těchto operací se vyhledává, kontaktuje a podporuje vojenské i jiné osazenstvo a pomáhá se mu dostat z území drženého protivníkem do oblasti pod přátelskou kontrolou.

Boj proti terorismu (CT - Counterterrorism)

Ofenzivní opatření snažící se předejít a zabránit terorismu.

 • Zpravodajské operace. Operace mající za cíl sbírat informace o teroristických organizacích, jejich členech, prostředcích a činnosti.
 • Útoky na síť a infrastrukturu. Preventivní útoky vedené proti teroristickým organizacím s úkolem zničit, rozvrátit a odzbrojit organizaci před tím, než se jí podaří napadnout cíle národního zájmu.
 • Záchrana rukojmích a citlivého materiálu. Tyto operace zahrnují získání rukojmích či citlivého materiálu zpět z rukou teroristů za užití schopností, kterými konvenční síly nedisponují.
 • Nekinetická činnost. Akce zaměřené na poražení ideologie a motivačních hodnot teroristů.
US soldiers
Američtí elitní vojáci speciálních sil na honbě za teroristy v Pakistánu. (Zdroj: InfidelsAreCool.com.)

Autor: Redakce Specwar | Vloženo 27. 12. 2009